බුද්ධත්වය පතා

Posted: September 15, 2014 in සරණක් සොයා ෴

මහා බෝසත් වරයෙක් නියත විවරන ලැබීමෙන් පසු සංසාරය තුල සැරිසරනවිට මෙවන් දේ වලට මුහුන නොදෙන බව ඔබ දන්නවාද?

1.නියත විවරණ ලත් මොහොතෙහි පටන් උපතින් අන්ධයෙකු නොවීම.

2.නියත විවරණ ලත් මොහොතෙහි පටන් උපතින් බිහිරෙකු නොවීම.

3.උන්මත්තකයෙකු නොවීම.

4.ගොතගසමින් කථා කරන්නෙකු නොවීම.

5.අත් පා කොර වූවෙකු නොවීම.

6.ම්ලේච්ඡයන් සිටින ප්‍රදේශයක නො ඉපදීම.

7.දාසියකගේ කුසෙහි නොඉපදීම.

8.මිනිසත් බවක් ලැබුවේ නම් නියත මිථ්‍යාදෘෂ්ටිකයෙකු නොවීම.

9.ලිංග පරිවර්තනයකට හසු නොවීම. (ස්ත්‍රියක නොවීම.)

10.පඤ්චානන්තරීය පාපකර්ම නොකිරීම.

11.කුෂ්ඨ ‍රෝගියෙකු නොවීම.

12.තිරිසන් ආත්ම භවයක ඉපදුණත් වටු කුරුල්ලෙකුට වඩා කුඩා ආත්ම භවයක නොඉපදීම හා හස්තියෙකුට වඩා විශාල ශරීර ඇති සතෙකු නොවීම.

13.ඛුප්පිපාසිකාදී ප්‍රේතාත්මභාවයන්හි නොඉපදීම.

14.කාලකඤ්ජාදී අසුර නිකායයන්හි නොඉපදීම.

15.අවීචි මහා නිරයෙහි නොඉපදීම.

16.ලෝකාන්තරික නිරයෙහි නොඉපදීම.

17.කාමාවචර ලෝකයන්හි නම් මාරයෙකුව හෝ,රූපාවචර ලෝකයන්හි නම් අසඤ්ඤතලයන්හි හෝ සුද්ධාවාස බ්‍රහ්මලෝකයෙහි හෝ,අරූප භවයන්හි නොඉපදීම.

18.වෙනත් සක්වලකට නොයෑම.

අපදාන අටුවාවට අනුවයි..
(තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමි – සම්බුද්ධාපදාන)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s